slični izrazi i sinonimi u savremenom hrvatskom, slovenskom i srpskom
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "carevina".
Sličnost riječi ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se riječ ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao "{{ realQuery}}".
Primjeri iz općenitog korpusa
Korpus hrWac
hrWaC je korpus hrvatskog jezika (Clarin.si)
kojeg su krojili pola stoljeća prije, dok su bili carevine i kraljevine . Imate potpuno krive dojmove i pojmove
Eno.si
oglas
vodili Hrvatska i Bugarska, kada je Bugarska bila carevinom i bila najmoćnija sila na Balkanu . Nakon tih ratova
i kulture koje su se bujno i nesmetano razvijale u Carevini , pa tako i hrvatska . Casino je ipak stvarao jedno
razdoblje ⠀ Rimsko Carstvo prestalo je postojati 1806., Carevina se službeno nazivala c. k. Državama, a Dalmacija
i imala je monopol emitiranja novčanica u čitavoj carevini .. Mađari su postigli jednakost s Austrijom u upravi
dobre volje, povijest je pokazala da je u moćnoj carevini Mađarima bilo bolje nego nama . Zato ne bih htio
su pola Europe već bili osvojili kada su uspavane carevine shvatile da je vrag odnio šalu . No, bilo je prekasno
tako daleko živjela u susjedstvu dva cara u dvije carevine . U jednoj je carevao car Petar, a u drugoj car
zemlja Ugarska, na sjeveru Češka a na zapadu Njemačka Carevina . Nije za nas jedna, već mnoge zemlje obećane,
. Tursko se carstvo raspalo, stvarale su se nove carevine . Niz Dunav su stizali neki novi ljudi i svidjelo
najviše ih je iz vremena Mletačke Republike, jedan Carevine Austrije te dva hrvatska . Zbog velikog interesa
liberali . Drašković piše u času prve liberalizacije Carevine kad je c. k. Viša policija morala liberalizirati
malo reći, 15 a tako i o njemačkome nacionalizmu u Carevini . U toj je Carevini svatko imao neki stupanj ili
gimnaziju kako je bilo uređeno i u drugim dijelovima Carevine . Učitelj u trećem i četvrtom gramatikalnom razredu
povjerovali su da je problem jedino u dvojbi treba li u carevini Franje Josipa I. zadržati centralizam ili prijeći
njegove krune, a zacijelo i restauracije austrijske carevine . Pola godine kasnije Karlo je doista dobio poziv
Dragan stane liječiti, i za mjesec dana izliječi svu carevinu , pa se vrati k caru . Car mu reče : - Jesi li gotov
Uvik je on govorija da vrag more odnit sve care i carevine , države i sisteme, ali " Ajduk " će ostat . Jedan
hoćete u askere, slobodno vam je . A mi opet čuvamo carevinu , vaš i svoj mir . I tako živimo skladno i dobro
Hrvati su raseljavani . Jedni su nastavili živjeti u carevini Turskoj a drugi srednjom i zapadnom Europom . Nakon
Sjevernoj Njemačkoj . Od 1871. g. u cijelo j Njemačkoj carevini bio je uveden u optjecaj jedinstveni novac - zlatna
buđenje hrvatske nacionalne svijesti u austrijskoj carevini 60 - tih godina XIX . stoljeća imat će odjeka i u
rešenja u predvečerje Oktobarske revolucije . U vreme carevine dobio je čak nadimak drugi car i koristio je tu poziciju
njemačke književnosti o mijeni XVIII . / XIX . st. U Carevini je pitanja njemačke književnosti, uopće književnosti
Carevina izgledala kao klerikalna i katolička . Međutim u Carevini se ispovijedalo desetak religija i konfesija i ni
nacije bez nacionalne povijesti i književnosti . U Carevini je svaka od vrlo brojnih jezičnih zajednica stvorila
nego nekog osmišljenoga privrednog razvoja . Jer carevina je imala moćnu ratnu flotu u ipak zatvorenome moru
1918. potpisalo bezuvjetnu kapitulaciju . Nekadašnja carevina od pedesetak milijuna stanovnika bila je uskoro svedena
projekt izgradnje ličke pruge započet iz vremena A-U carevine , kojim su Šibenik i Split povezani željeznicom sa
kao pobjednica posred sveopćeg prevrata i raspada carevina , kraljevina, republika, raznih ljudskih ustanova
kaže, da ga je on izliječio ; i da će izliječiti svu carevinu . Kad car to čuje, reče mu : - Hajde mene izliječi
su reformu školstva na području cijele austrijske carevine . Tom reformom obuhvaćena je i Lika . U nastalim
istorijski princip . Rekli bismo da smo tu imali državu, carevinu čak, i da je Kosovo prepuno pravoslavnih crkava
jedan od najboljih kartografskih prikaza Austrijske carevine 19. st., kartu J. Schede General-Karte des Oestereichischen
Srijema s gradom Zemunom unijela je Hrvatska ( iz A-U carevine ) u Kr. SHS . Simovićev citat sam naove da ilustriram
Naglašava da vodi rat za obranu jedinstva Austrijske carevine . 30.12.2012., nedjelja Sve najbolje
Pulu . Jadran je ipak bio malo more za ambicije carevine . Uzgred rečeno, upravo zahvaljujući tim činjenicama
i u negdašnjoj Turskoj i u negdašnjoj austrijskoj carevini , gdje su živjeli Srbi . Kada se na početku 19. stoljeća
Sulejman I ( 1520 - 1566 ) je proširio još više granice carevine . Krajem njegove vladavine turska država se prostirala
nimalo ne poštujući granice dotadašnjih kraljevina i carevina . Umjetne granice razdvajale su pripadnike istoga
. Bijaše to rat između Mletačke Republike i Turske Carevine . Vođen i na hrvatskome prostoru . Dalmatinsko stanovništvo
veličina teritorija na kojem su obitavali Mađari jer Carevina nije bila demokratska i narodna, nego apsolutistička
kao Besarabija, kojom je stoljećima vladala Turska Carevina . No polako je jačalo Rusko Carstvo, koje se počelo
Srednjem vijeku je Tatarski kanat bio jak, Ruska Carevina je tada tek bila u nastajanju . U cijeloj današnjoj
Lujzijane, svojevremeno najpoznatije ceste u Austrijskoj carevini , koja je vodila od Karlovca do Rijeke . Lujzijana
A odonda je Mehmed, brate moj, osvojio dvanaest carevina i podložio sebi dvjesta gradova " - " E pa da " -
sklapa vec iza pada Carigrada kompromis sa Turskom carevinom i patrijarha Genadije dobiva cast turskog pase .
Požarevačkim mirom 1718. utvrđena je granica između Turske carevine i Mletačke Republike ( vidi dolje zemljovid iz 1787.
osim što kuje novac u mnogobrojnim kovnicama širom carevine , kuje monete i u Kratovu, Srebrenici i Novom Brdu
Poslije pohoda Selima I ( 1512 - 1520 ) teritorij carevine se proširio na istok osvajanjem Sirije, Egipta i
Dalmacija ponovno pripala Austriji . U sustavu austrijske carevine Poljičani su živjeli sve do 1911. god. kada su se
Peste i tako ce uglavnom biti sve do sloma austrijske carevine , odnosno od 1867. Austro-Ugarske Monarhije 1918.
ujedinjeni u državi koja nije bila ni kraljevina, ni carevina , ni kneževina, ni nečiji satelit . Na stranu sve
do 1850. godine vlasnik zemlje bila drzava to jest carevina a krajisnici su imali samo pravo koristenja zemlje
istraživanje narodne pjesme samo na podru č jima austrijske carevine , dakle od sjeverne Dalmacije do Boke kotorske .
pravoslavlje, koje je bilo u povoljnom položaju Turske carevine . Od jednih su postali " Bošnjaci " a od drugih Srbi
građena u vrijeme kad je Pula bila glavna ratna luka Carevine , prethodno se gradi gradska tržnica 1903. i uvodi
da će osvojeno područje za stalno ostati u sastavu carevine , vlasti su poticale preseljavanje na desnu obalu
rođen 1856. u Lici, na teritoriji tadašnje Austrijske carevine , današnje Hrvatske, a kršten je u Srpskoj pravoslavnoj
zašto . Što su naši stari prolili malo krvi za cara i carevinu ? Tko nam može dati više nego cesar ? Mađari ? Vukasović
Tako li se nagrađuje grad, zaslužan toliko za cara i carevinu ? Stoga sam eto pozvao amo vas svjesne, ugledne
atribuciju zadržati do naših dana . Novom organizacijom Carevine 1860. Istra postaje autonomna provincija, odnosno
h8 ) Ispostavilo se da toliko žita nema ne samo u carevini već na zemaljskoj kugli, a taj broj niko ne bi umeo
Do 1867. zakoni su jedinstveni za cijelo područje Carevine Austrije, a od 1867. donose se za svaki od dvaju
Mussolinija i Hitlera, a nama bi osta stadion . Sve care i carevine može odnit vrag, ali Ajduk će zauvik ostat Ludi
i hrvatski bili su ujedno jedini uredovni jezici u Carevini , do danas nije nađen ni jedan dokument koji bi propisao
kapitalizma . Samo sedamdeset godina nakon Manifesta u carevini Rusiji, na vlast dolaze komunisti, sovjeti, provodeći
poreze, na drugoj strani su morali krvariti na racun carevine , i ratovati pocesto i sami . Smrtnost kod muslimana
moraju razvijati kako bi putem trgovine preko ovih luka Carevina mogla ekonomski jačati . Pošto su, na bazi privilegija
je : Srbi su me naučili, biti Hrvatom . Raspadom Carevine , u Londonu je uspostavljena 1918. g. Jugoslavija
mogao provesti reforme u društvu, morao je prvo u Carevini slomiti moć isusovaca . Dakle .... uvijek se pitam
i riječki guverner, a na širem planu, u cijeloj carevini nastupilo je doba apsolutizma . To je uzrokovalo
koja se bori za ostanak posebnog statusa Dalmacije u carevini . Taj politički sukob obilježit će događaje u Zadru
socium ili pars adnexa sacrae coronae . 97 Međutim, Carevina je i dalje ostala apsolutistička, parlamenti su
nalazio u vrijeme Prvog rata u tada još uvijek Ruskoj Carevini , izbjegao je pokolj koji je napravila Turska Imperija
podrumi i riznice tvrdoga grada najbogatiji u sedam carevina , ipak je nakon toliko godina počelo u njima nestajati
tražeći carevu kćer prošao devet svjetova i bezbroj carevina , te jedne večeri stigne pred neku kuću, uđe unutra
. U okviru široko postavljene kulturne razmjene s Carevinom Bugarskom, izvedena je i hrvatska premijera drame
Bad Ischl kupališno mjesto vrlo popularno za vrijeme carevine , gdje je car Franjo Josip izgradio svoju ljetnu
austrijskog obavještajnog rada . O ulozi koju su u Carevini imali Hrvati jasno govori to što je maršal Josip
tako što ih je izmirio s legitimizmom . Tako su u Carevini snažno do izražaja došli Slaveni, pa su se i razvile
njegova službenost što se zamjećivalo i u novinstvu Carevine . Većina putopisaca bili su savjetnici vlasti pa
Mauzolej Račić te agroturizme Seosku kuću Čilipi, Carevinu i vinariju Karaman . Posjetili su i Ilirsku gomilu
koja je uglavnom korištena u oblastima Austrijske carevine . Težina joj je do 1767. godine bila 281 gram, a
sazidana krajem 19. stoljeća za vojsku Austro-Ugarske carevine , u čijim se granicama Novi Sad tada nalazio . Kasarna
garancije istih prava i poreza kakve su imali u osmanskoj carevini . Kada su skontali pogodnosti novog sistema . Ne
cenzori, a u školi su se dugo zadržali . Zbog toga je Carevina izgledala kao klerikalna i katolička . Međutim u
kovanom u Istambulu . Na njemu su najčuveniji kaligrafi carevine ispisivali arapska slova na 12 načina . Naročito
pljačkama . Infrastrukturna nepovezanost novih teritorija carevine s jezgrom otežala je uspostavljanje reda i državnih
izbora gradskoga suca . Ne daj bog Svud se burka u carevini , sabori bi mogli mnogo učiniti ako bude tamo ljudi
revoluciju . U radu se navode najutjecajnije ličnosti Carevine . Dvor je na kraju prihvatio dio prijedloga austroslavista
i Dalmacije s jedne strane te kraljevine Ugarske i carevine Austrije s druge strane razrješavaju se . Ukida se
gotovo citav Balkanski poluotok bio je u sastavu Turske Carevine , a srednje Podunavlje u Carevini Austriji . Veliki
kada je uspostavljeno razgraničenje između Turske carevine i Habsburške monarhije . Autor fra Petar Žagar ukazuje
koristi da ih lipo na tenane na punim pijatima svojih carevina sjecka . Ma to su ciste lazi za Srbiju Srbija je
zakleti neprijtelj bilo kakvog povezivanja zemalja bivše carevine . Samo on je imao ideju povezati Čehe, Slovake i
u sastavu Turske Carevine, a srednje Podunavlje u Carevini Austriji . Veliki utjecaj na pravoslavne narode imala
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Kraljevinom Ugarskom i Carevinom Austrijom . Hrvatski je sabor 29. listopada prihvatio
naseljavali kako se širilo područje koje je ruska carevina tijekom raznih ratova otimala od mongolskih kanata
U ovom korpusu nema primjera upotrebe za taj izraz.