sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "črne jelše".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na bolj rodovitnih tleh in ugodnejših lokacijah najdemo ostrolistni javor Acer platanoides , črno jelšo
Eno: Psihomagija
oglas
Uspevajo sestoji črne jelše Alnetum glutinosae in vrb Salicetum trstičjem Phragmitetum australis in šaši
grmovni plasti uspevajo črna jelša ozkolistni jesen čremsa črni bezeg Sambucus nigra brogovita Viburnim
Zaradi opuščanja košnje se barje počasi zarašča navadno krhliko Frangula alnus in črno jelšo Alnus glutinosa
Pri gozdu ga omejujejo mogočna drevesa črne jelše in več vrst vrb
Pomembni so tudi plemeniti listavci gorski javor ostrolistni javor veliki jesen divja češnja in črna
obrežni vegetaciji je poleg bele vrbe močno zastopana še črna jelša prisotne so tudi številne grmovne
Rečne bregove poraščajo gosti sestoji črne jelše Alnus glutinosa , bele vrbe Salix alba in krhlice
tem smislu so tudi obvodni šaši t i Caricetum zlasti pa sestoji črne jelše še kako pomembni življenjski
Gozdove črne jelše ki so odvisni od stoječe talne vode imenujemo grez ali čreta ker se zamočvirjeno zemljišče
Plodove črne jelše nabiramo vse od jeseni pa do meseca marca in sicer tako da iz drevesa odrežemo vejice
Tako je mesecu aprilu cvetenju navadna leska črna jelša navadna breza in hrast
V Skandinaviji je imela v skandinavski mitologiji črna jelša posebno mesto, saj so ljudje verjeli, da
Na plazu Slano blato čistijo vodnjake in sadijo črno jelšo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.