sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "črnega gabra".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na omenjenem delu smo iz brun črnega gabra izdelali stopnice nekaj pa smo jih vklesali skalo
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
rušje zbujajo predstavo alpskem svetu vendar so za Julijske Alpe značilni tudi toploljubni sestoji črnega
Na južnih pobočjih apnenčastih sten pa rastejo toploljubni gozdiči črnega gabra Ostrya carpinifolia malega
illyrica Zanonijevi detelji Argyrolobium zanonii ki se uveljavljajo vrzelastem gozdu hrasta puhavca in črnega
Jsgin ogenj pa je še bolj zaplamtel: polwna so bila iz črnega gabra.
Na ta način se lahko uporabi lubje mnogih drevesnih vrst in tudi črnega gabra
Na takšen način lahko naredimo vrvico iz mnogih vrst lubja od vrbe lipe koprive črnega gabra srobota
gozd puhastga hrasta in črnega gabra ta gozdna skupnost se nahaja na prehodu od primorske celinski vegetaciji
grapah in drugje kjer nagib terena to dopušča je razvita značilna listopadna submediteranska združba črnega
To je termofilna združba malega jesena in črnega gabra
značaja, kjer v lesni zalogi, ki danes znaša približno 320 m3/ha, prevladuje bukev 77 % s primesjo črnega
Pravimo da je to klasičen gozd malega jesena in črnega gabra nekaj robinije in puhastega hrasta
Nanj smo se povzpeli po markirani poti preko kraških pašnikov in skozi svetel gozd črnega gabra ki je
Na Jampršniku smo sencah jesena in črnega gabra občudovali rožnata socvetja jesenčkov
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.