sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelovobukov".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Od gozdnih združb najdemo toploljubni gozd bukve in črnega gabra jelovobukov gozd otokih gorski bukov
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Tam se začenja drugačen gozd ki ga imenujemo dinarski jelovobukov gozd ki se nadaljuje proti SV Naša
Osrednja gozdna združba na Idrijskem je dinarski jelovobukov gozd Omphalodo Fagetum AbietiFagetum dinaricum
Zavarovani ostanki so Borovška gora pragozdom Krokar pretežno bukov sestoj pragozd Stmec jelovobukov
Začenja se še tretja vrsta gozda na naši poti dinarski jelovobukov gozd
Velik del območja pokrivajo dinarski jelovobukov gozdovi
Prvotni jelovobukov gozd so takrat izkrčili in nadomestil ga je zdajšnji obširen smrekov gozd ki daje
Območje okrog vhoda porašča dinarski jelovobukov gozd sami vhodni vrtači pa večja količina listnega opada
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.