sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "romo".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Avtorica recenzije Daniela Šavli zapiše da je to romah katerim je Cavina na mah osvojil Italijo
Eno: Psihomagija
oglas
romo-2-naftil metileter
romo-2,6-dietilpiridin 4-metilbenzensulfonat
romo-1-benzotiofen
težkih ne milan je obakrat premagal inter obakrat je premagal napoli in premagal juve ter enkrat palermo romo
romo-1-ciklopropil-6-fluoro-5-metil-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilna kislina
romo-etanojska kislina
romo-2,2-difenilmaslena kislina
romo-9H-fluoren (CAS RN 1133-80-8)
romo-1-(4-mezilfenil)etan-1-on
Kako sem se rezal tony romo pa zame kavc selektorja ni hall of fame amlak kaj pa jaz vem
Neuradni romo bojo se dlje te bučke supportom prodajaj nekomu ki se ni mel andorida
romo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)
Äe gre verjeti anonimnim virom ki jih sicer ni malo je romo na nedeljski tekmi proti Washington Redskinsom
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.