sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "senožetni".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Rastoča daleč vsaksebi so tvorila tako imenovane senožetne visokodebelne sadovnjake kjer se je pogosto
Eno: Psihomagija
oglas
Gozd te čaka na prvem gričku loka ob bližnji reki senožetni travniki na podeželskih bregovih
Tretje varstveno območje obsega zaključena naselja senožetnimi sadovnjaki in območji naravnih vrednot
gnezdilka vendar njeno število zaradi spreminjanja in izginjanja primernega življenjskega prostora zlasti senožetnih
Ekstenzivne travniške sadovnjake imenujemo tudi senožetni sadovnjaki namenjeni pa so pridelavo kakovostnega
podoba Kozjanskega so gozdovi porasli zaobljeni hribi ki ob vznožjih prehajajo gričevnat svet košenicami senožetnimi
Živino so krmili senom ki so ga pokosili na vaških senožetnih pa tudi nižjegorskih travnikih in so ga
Tako govorimo gorskem bukovem gozdu obrečnem vrbovju trstičju senožetnem sadovnjaku gojenem travniku
Naziv je prejel gospod Edi Rupret kateri je tem letu najlepše poskrbel za svoj senožetni sadovnjak
Voje so svojimi stanovi tipična senožetna planina ki še vedno živi
potok močvirje gozdni rob in gaj med antropogenimi ekosistemi pa umetno jezero suhi in mokri travnik senožetni
svetem Jakobu so majerji in majerice prignali živino na Velo polje iz nižjih senožetnih planin
Od obljudenih polj na katerih pridelujejo žita in krmo za živino prijaznih travniških oziroma senožetnih
Naselje je zraslo iz nekdanje senožetne planine
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.