sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "subalpinska".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Montanski travniki in subalpinska travna skupnost v območju Hudsonian so redki in se nahajajo le na North
Eno: Psihomagija
oglas
Gozdna meja je praviloma med in snežna med in m Znotraj tega se izoblikujeta subalpinski pas ruševja
Cveti pozno poleti na kamnitih tratah subalpinskem pasu navadno nad n m
Alpska tundra je prehod do subalpinskega gozda pod gozdno mejo zakrneli gozdovi ki se pojavljajo na gozdnotundrastem
Skozi tak šopasto oblikovan subalpinski bukov gozd vodijo planinske poti na vrh Velikega in Malega Snežnika
Rastlino bomo opazili cveteti drugi polovici poletja vlažnih svetlih gozdovih na pašnikih montanskega in subalpinskega
RAZŠIRJENOS plevel ki uspeva od kolinskega do subalpinskega pasu vinogradih po zapuščenih travnikih in
rumeno zelen in raste svetlih gozdovih na grmovnatih pobočjih in kamnitih traviščih vse od nižin do subalpinskega
Nordijski subalpinski/subarktični gozdovi s podvrsto breze Betula pubescens ssp. czerepanovii
6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
M travniki porasla melisca rusevje in snezne dolinice subalpinskem in alpinskem pasu
živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov ki jih najdemo tam rjavi medved volk ris ruševje subalpinski
Alpah uspeva montanskem in subalpinskem pasu in je pretežno vezana na smrekove in manjši meri na zakisane
Najdemo ga senčnatih bukovih gozdovih na apnenčastih tleh do subalpinskega pasu
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.