sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "travišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
pa je predvsem varovanje narave in kulturne dediščine. Notranjski regijski park bo razdeljen na štiri območja : travišča in mokrišča, ki obsegajo področje Cerkniškega jezera, strnjene gozdove, in sicer dva kompleksa gozdov :
Z odstranitvijo lesne zarasti na treh hektarjih v dolini Strajanov breg, ki je naravni rezervat, so vzpostavili travišča in omogočili obstoj orhideje Loeselove grezovke in habitatnega tipa nizko barje, ki se na celotnem barju
. S sejanjem senenega drobirja bodo na vseh očiščenih površinah poskušali vzpostaviti avtohtona barjanska travišča . Odstranjevanje zarasti ali tujerodnih invazivnih rastlin na Ljubljanskem barju predstavlja le pol poti. Če
za vseživljenjsko učenje. V stroki s travami in drugimi zelišči porasle površine s skupno besedo imenujemo travišča . Travišča so lahko zelo različna. Od visokogorskih trat, ki jih ni treba kositi, do travnikov, ki jih kosimo, in
učenje. V stroki s travami in drugimi zelišči porasle površine s skupno besedo imenujemo travišča . Travišča so lahko zelo različna. Od visokogorskih trat, ki jih ni treba kositi, do travnikov, ki jih kosimo, in pašnikov ,
nad gozdno mejo, klima območja je pod vplivom alpskih in obrobnih celinskih potez. Kot rastišča so pomembna travišča vršnega dela, najzanimivejša so rastišča naskalne in močvirske flore, ki je nastala ob napajališčih živine (
NAD GOZDNO MEJO, KLIMA OBMOČJA JE POD VPLIVOM ALPSKIH IN OBROBNIH CELINSKIH POTEZ. KOT RASTIŠČA SO POMEMBNA TRAVIŠČA VRŠNEGA DELA, NAJZANIMIVEJŠA SO RASTIŠČA NASKALNE IN MOČVIRSKE FLORE, KI JE NASTALA OB NAPAJALIŠČIH ŽIVINE (
, ki so na prvi pogled za človeka brez vrednosti, na primer močvirja, poplavni pasovi ob vodotokih, pusta travišča , mlake, rečni rokavi in podobno, hkrati pa so to razmeroma redka življenjska okolja, ki omogočajo preživetje
in modro stožko. Tu imata dom tudi kosec in metulj stašničin mravljiščar. Na pobočjih pivške doline pa so suha travišča , ki jim grozi zaraščanje. Na njih domuje veliko število metuljev, tudi ogroženi travniški postavnež, žuželk in
koder je naša fotografija, ni nič drugače kot drugje na Slovenskem. Kmetje in drugi lastniki zemljišč požigajo travišča tudi v neposredni bližini objektov, velikokrat pa morajo njihovo premoženje pred plameni reševati gasilci .
opazil, kakšno je okolje na teh dveh slikah? Na Zemlji je veliko različnih življenjskih okolij: vode, gozdovi , travišča , puščave, območja snega in ledu. .. Bitja se zaradi različnih dejavnikov v življenjskih okoljih razlikujejo :
zatiranja podlubnikov ( Zakon o gozdovih / Ur. l. 30 / 93 / ZOG 33. člen, 1. odstavek ). n Prepovedano je požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd ( ZOG, 33. člen, 3. odstavek ). n V gozdovih na Krasu in drugih
je 510 hektarov zaraščene kmetijske zemlje. Vsaj desetino te želijo očistiti in jo spremeniti v nekdanja suha travišča in ekstenzivne sadovnjake ter jih takšne obdržati vsaj nadaljnjih deset let. Projekt Življenje traviščem (
kopača, ki mu tako teknejo naši pridelki. Torej ima siva čaplja tehten razlog, da obiskuje pravkar pokošena travišča , saj ji nizka trava olajša lov. Svoj način lova je prenesla tudi pred voluharjev rov. Zelo zanesljivo loči » živ «
, enega pa na Jezerskem, so sporočili s PU Kranj. Okoli 9.45 je najprej zagorelo okoli 500 kvadratnih metrov travišča v Zmincu, ogenj pa se je tam zelo verjetno zaradi vetra ponovno vnel okoli 11. ure. Gorela je podrast, posredoval
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}