sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "močvirni".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Brez njegovega posredovanja bi Evropi gozdovi pokrivali celotno ozemlje razen barij močvirnih travnikov
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Reka Sava zapusti močvirno območje in se hitrem tempu usmeri proti Kranjski Gori
močvirnejših delih obale jih je tolko da ti potemnijo nebo
Na oni strani močvirne ravnine je videti naselja Pusti Gradec Črešnjevec Mala Lahinja Knežina in Belčji
Dokaj jih je poginilo po mlakah dokaj potonilo po lužah in se pogreznilo po močvirnih krajih
Ogrožajo ga še onesnaženje težkimi kovinami kisli dež in zaraščanje močvirnih predelov gozdom
naravi živi na močvirnih travnikih različnih kvalitet
Široka dolina rečice Rogoznice je večkrat poplavljena zato so tukaj pogosti močvirni travniki
Gladina jezera se je do danes tako znižala da je od pristanišča ostala samo močvirna ravnica
Zaradi reke in močvirnega zemljišča so površino nasuli
močvirnih gozdovih so obvladovali rodovi dvoživk in ščitoglavcev
Kr Na močvirnem terenu so imeli ustrezno gradnjo ki jo poznamo tudi iz Ljubljanskega barja
Zaradi slednjih je podlaga postala nepropustna kar je ravnini dalo močvirni značaj
Dolina predstavlja redke ohranjene močvirne habitatne tipe in je skladu tem zaščitena kot naravna vrednota
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.