sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mejice".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
je gospodarjenje prostorom in tlemi primerne tehnike obdelave tal kolobar ozelenitve ali zasajevanje mejic
Festival Grounded
oglas
Pri vzpostavljanju biotskega ravnovesja okoli nasadov ustvarjamo mejice in robove katerih se naselijo
ogrožene ter zavarovane varovati pa moramo tudi njihovo življenjsko okolje stara hrastova drevesa in mejice
Tudi mejic ki so naravna gnezdišča nekaterih vrst ptic je zaradi sekanja vse manj
celo leto sem trgal te rožce po travnikih mejicah gozdovih
Je ptica odprte kulturne krajine kjer travnate predele ločujejo mejice mozaičnosti pokrajine pa prispevajo
Še danes se te rastline uporabljajo kot mejice za kontroliranje erozije in erozijske prsti odnašanje
Danes med habitate čuka prištevamo sadovnjake mejice pašnike in redno košene travnike povsod kjer je
čistilne naprav kot primer za čiščenje vode fitoremediacija namenom čiščenja prsti rastlinske ovire mejice
Kolje tam staviti, kjer terte ni, je potrata; in vendar se to v mnogih goricah, posebno na sepih in mejicah
Kjer so travniki sploh mejice ne ovirajo kakor to jaz vidim pri sebi
spoznavali številne zanimive živalske in rastlinske vrste ki jih svojem naročju pestuje mozaik travnikov mejic
Lišček je prebivalec odprte kulturne krajine gostimi mejicami in visokodebelnimi sadovnjaki dobro pa
Verjame da bo na tem polju naslednje leto več pridelka pa tudi pri obdelavi stroji ga mejica ne bo več
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.