sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "šašje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Slednje je zlasti bujno ob strugah rek tako kot tudi šašje in ločje
Festival Grounded
oglas
Ivan bi tam pokazal fantku kje se med kamenjem zavetnem tolmunu obraslem šašjem skrivajo kapeljni in
Raste od pasu ruševja do spodnjega visokogorja na vlažnih traviščih šašjem na apnenčasti podlagi
Prevladujejo vlažni do močvirni travniki ki so zgornjem in na severnem robu območja zarasli visokim šašjem
Pogosta spremljevalka je tudi kljunasto šašje Carex rostrata
gospodarjenih močvirnih in vlažnih travnikov prehodnih barij zaraščajočih mokrotnih travišč močvirij šašjem
Na bregovih ribnikov in njih uspeva močvirna združba bregove porašča trstičje rogoz ponekod šašje sitec
svoje življenje potrebuje okolje bogato vodno vegetacijo robove ribnika pa gosto porasle trstičjem šašjem
celoti ali delno prekrita z vodo ter ima običajno šotna alkalna tla in značilno rastlinje (na primer šašje
Raste na traviščih pasu ruševja često družbi ušivci stoklaso in šašjem cveti pa julija in avgusta
je svetovnem merilu ogrožena vrsta predlagano območje predvsem ekstenzivni mokrotni travniki visoko šašje
Slednje je zlasti bujno ob strugah rek, tako kot tudi šašje in ločje.
srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki na približnp površine je visoko steblikovje šašjem
Razširjena je Alpah in Dinaridih na kamnitih rastiščih čvrstim šašjem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.