sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "gozdna združba".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
kamninski podlagi je pet tipov tal na katerih se je zaradi različnih ekoloških razmer razvilo devet gozdnih
Eno: Psihomagija
oglas
Hadžija izdaja revijo Hacquetia izhaja od leta objavil pa je tudi več knjig iz serije Vegetacijske karte gozdnih
pretežno karbonatnih kamninah ter drugih okoljskih dejavnikov je za območje značilna velika raznolikost gozdnih
Opisana je tudi biotska stabilnost gozdne združbe in njena razvojna dinamika
Mozaično prepletanje travniških in gozdnih združb dodatno bogati prostor saj ga naseljujejo tako travniške
Pragozd je gozdna združba, ki je po svoji sestavi, zgradbi in rasti zaključena razvojna stopnja in je
Obstaja zgodnje gozdne združbe Shorea robusta, ki bi sčasoma postale prevladujoče, če bi bil gozdu omogočen
gozda na nekarbonatni podlagi Sloveniji Ohranjeno drevesno sestavo gozda ob vodnatih jarkih bogati še gozdna
Izoblikovala se je drugotna gozdna združba na poseki ki jo bo naslednji življenjski dobi gozda zopet
Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave znanstvena monografija
Ob njej so predstavljene pestre gozdne združbe drevesne in grmovne vrste pomen gozda pri ohranjanju vode
Znotraj korit razumljivo ni gozdne združbe
bila poudarjena minulih stoletjih tem delu srednje Evrope nam je veliki meri uspelo ohraniti prvobitne gozdne
Do vznožja pogorja se zvrstijo še nekatere druge značilne gozdne združbe od katerih velja posebej omeniti
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.