sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mokrotni travniki".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
so zgoraj opisani, ekstenzivni travniki. Ker je njihov obstoj tako zelo povezan s poplavami, jih imenujemo tudi mokrotni travniki . Razprostirajo se široko na obeh straneh Ljubljanice, od Vrhnike do Škofljice, pečat pa jim dajejo značilne
ostali so precej manjši, veliki do 40 m. Namenjeni so predvsem za ribolov krapa. V okolici so na nižji rečni terasi mokrotni travniki , njive pa se razprostirajo na plitvi prsti na višji rečni terasi. Vmes so še zaplate gozda.
okoliških gričev in sestavljajo zaselke Spodnji in Zgornji Vrh, Pirne, Loka, Gorjakovo in Dirne. V dolini so mokrotni travniki , višje po terasah pa je precej njiv. Zaradi ugodne lege in dostopnosti so v naselju številne nove hiše. Grobelno
in Gomance v Ilirsko Bistrico. Zahodno od naselja so obširni snežniški gozdovi, vzhodno njive ob Malem Obrhu pa mokrotni travniki . Ob izviru Malega Obrha je zaselek Snežnik z istoimenskim gradom in grajsko pristavo.
rjavica, na kateri so pridelovali predvsem semenski krompir, koruzo in pšenico. Na nižjih dravskih terasah so mokrotni travniki , ki dajejo letno tudi tri košnje. Ob dravski strugi je slabši gozd z vrbami, jelšami in topoli, medtem ko so
se vzpenjajo pobočja zakrasele Gobavice (435 m), jugozahodno gozdna pobočja Debeli vrh (595 m), južno pa še mokrotni travniki zaselkov naselja Dobeno.
življenjskimi prostori so gotovo tisti, ki so v največjem stiku z urbanizacijo in poselitvijo. To so denimo mokrotni travniki , tako imenovana mokrišča, v nižinskem svetu, še posebej ob rekah, pri nas ob spodnjem toku rek Krka, Sotla, Mirna
ohranili naravno bogastvo Bloščice in njenih pritokov, je pomembno, da vanjo posegamo čim manj, nizko barje in mokrotni travniki pa potrebujejo za svoj obstoj košnjo na vsaj dve leti v poznem poletju, prav tako pa jih ne smemo gnojiti.
izjemna, saj je eno redkih tako obsežnih ravninskih območij, ki ga zaznamujejo zastajanje vode in s tem povezani mokrotni travniki . Širok spekter biotopov pogojujejo voda, tla, ravninska lega in navsezadnje tudi prisotnost človeka, ki je ta
vode, nato za bogatenje nizkih vod, in namakanje kmetijskih površin. V okolici ribnikov so na južni strani mokrotni travniki , proti severu in severozahodu pa se razprostira obsežni gozd, imenovan Peklarska goša. Vse vodne površine so v
, tako da smo jo delno lahko izvajali šele v oktobru. Na območju Retja smo mulčali grmovje, s katerim se zaraščajo mokrotni travniki . Mulčanje je bilo izvedeno v načrtovanem obsegu.
sekali drevje. Golfsko igrišče obsega 50 ha, na kate se poleg travnatih površin razprostirajo še mokrotni travniki , jelševi logi, potok s studenčnimi izviri in večja jezera. Med samim nastajanjem golfišča se je zelo skrbelo za
v Dolenjskem podolju leži v južnem delu Grosupeljske kotline ribnik. Dolg je 150 m in širok 90 m. V okolici so mokrotni travniki , predvsem ob ponikalnici Podlomščici, ki ponikne na Radenskem polju. Zahodno od ribnika se dviga gozdnato
, na Goričkem uspevajo trije v evropskem prostoru ogroženi tipi travnikov, suhi travniki z orhidejami, mokrotni travniki z modro stožko in nižinski ekstenzivni travniki. Javni zavod Krajinski park Goričko kot vodilni partner pri
, in dodaja, da medvoško občino bogatijo tudi obrečno vrbovje, jelševje, jesenovje, bukovi gozdovi, mokrotni travniki in celo jame v osrčju Šmarne gore. Na zamočvirjenih travnikih Šmarne gore raste redka orhideja Loeselova
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}