sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zarast".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Osnovni pogoj za trajni uspeh je kvalitetna zarast osteotomiranih kostnih fragmentov
Aleš Horvat: umetnik
oglas
varstvo Alp CIPR Triglavskega narodnega parka TN zveze Slovenije PZS in lastniki zemljišč odstranjevali zarast
Na terenu so že začeli odstranjevati zarast ob vseh treh vodotokih občini Vojnik pa sta zdaj aktualna
Vzdolž celotnega odseka se na brežinah poseka zarast
naklonu kjer to omogoča nagib obstoječega terena tako da se omogočita zatravitev in gostejša ter hitrejša zarast
saj je na nekaerih gerkih še vedno neka zarast čeprav se že precej let obdeluje
strugi Drave na sipinah neposredni bližini mostu Dolanah so odstranili motečo zarast in naplavine pretežno
Pogled na strugo Savinje med izlivom Ložnice in Voglajne čeprav utesnjene beton in kamen je avtohtono zarastjo
naj bi bilo največji problem brazgotinjenje živca ki se zgodi okrog mesta prekinitve živec se ne more zarast
Nadzor nad trasami električnih vodnikov odpravlja pooblaščena služba Elektra Celje ki tudi odstrani zarast
Zavod za varstvo narave bo v začetku novembra ob sprehajalni poti v Panovcu začel odstranjevati zarast
analiza terena relief zarast zgodovinska pričanja fotografije
Kljub temu ostanejo stične površine za zarast zadovoljivo velike
smo tisto zarast posekali in celoten gerk ogradili kot pašnik
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.