sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "grmišče".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
srednjeevropske mezotrofne do evtrofne nižinske travnike ostalo so polintenzivno gospodarjeni travniki njive grmišča
Hipnodizajn
oglas
vezani na drevesno vegetacijo metuljčnice najdemo le na odprtih toplih in suhih predelih travnikih in grmiščih
Stipetum calamagrostis po nekaj letih se naselijo sive vrbe Salix eleagnos ki sčasoma zrastejo sklenjena grmišča
Če človek let ne potrebuje travnika ga bo pač preraslo letno grmišče drevesci
Pasji zob Erythronium denscanis najdemo nižinskih listnatih gozdovih po vsej Sloveniji med grmiščem in
RAZŠIRJENOS gozdnih robovih sončnih kamnitih in suhih grmiščih ter osojnih pobočjih
calamagrostis , po nekaj letih se naselijo sive vrbe Salix eleagnos , ki sčasoma zrastejo v sklenjena grmišča
92D0 Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea in Securinegion tinctoriae)
stran od vasi ob katerih so zaradi paše in velike porabe lesa za gradnjo prevladovali nizki gozdovi in grmišča
tisto legendarno grmišče za reko
Fontanigge obrobljajo grmišča ter suhi in vlažni kraški travniki visokomorske nasipe na zahodu pa obliva
toplejših krajih je podobno prodoren visoki pajesen članek razrašča se grmiščih in gozdovih Primorju
Visok delež grmišč in gozdnih robov črnim trnom in glogom
kateri sledi premena drugačno vrstno sestavo oziroma sprememba rastlinski združbi iz travniške združbe grmišča
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.