sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "grmišči".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Bolboschoenetum maritimi trstičja Phragmitetum australis ter trstičnega pisankovja Phalaridetum arundinaceae grmišče
Eno: Psihomagija
oglas
Resave in grmišča (36)
Llistnati in mešani gozdovi na suhih in toplih pobočjih sonaravnimi gozdnimi robovi grmišča in mejice
ohranjati travniške sadovnjake skupine in posamezna drevesa agrarni in urbani krajini ter omejke in grmišča
Navadni kosmatinec Pulsatilla vulgaris pri nas uspeva svetlih grmiščih po revnih kamnitih travnikih borovih
Na krčevinah pa prevladujejo suha travišča in grmišča ki so pomembna rastišča kukavičevk
Makete najpomembnejših življenjskih okolij mokrih in suhih travnikov grmišč gozdov in jam dopolnjujejo
Na tak način smo solidarnostno podpirali razvoj gozdarstva pasivnih območjih ter skrbeli za premeno grmišč
Območje precejšnji meri pokrivajo vlažna rastišča razvita kot vlažni travniki trstišča grmišča vrbovja
Nekatera grmišča zaradi naravnih motenj na primer požari plazovi nikoli ne dosežejo razvojne faze gozda
bregovih rek in potokov na vlažnih potočnih ali rečnih naplavinah ter vlažnih in svetlih gozdovih oziroma grmiščih
vplivom kontinetalne klime vednozelene vrste postopoma izginjajo in jih nadomeščajo listopadne vrste grmišča
calamagrostis , po nekaj letih se naselijo sive vrbe Salix eleagnos , ki sčasoma zrastejo v sklenjena grmišča
Obsežna področja pokrivata tudi sredozemsko grmišče in žuka.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.