sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "grmišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
. Način obnavljanja remiz naj bi bil čisto preprost, pravijo lovci, in vedno znova posekajo odraslo drevje in grmišča do tal. Tako kolobarijo in vsako leto obnovijo le del remize. Če pa v naravni remizi ni dovolj kritja, potem jo
gozdovi postali zelo redki. Večina jih je bila zaradi neprimernega načina gospodarjenja spremenjena v gosta grmišča črnega gabra in malega jesena. Zanimivo je, da listopadno rastje v tem delu Italije označujejo kot »sannitsko«.
pa je prerasel skoraj 30 odstotkov gozdov. Razrašča se v neprehodna, tudi do 10 metrov visoka in sto metrov široka grmišča . Razmnožuje se s peklensko hitrostjo. Krošnje zadržijo kar 98 odstotkov svetlobe, tako da je skoraj nič ne
pa porašča obrežna vegetacija. V bližnji okolici lahko vidimo številne obdelane površine, ostanke gmajn ter grmišča .
se je spremenilo bodisi v smeri intenzifikacije ali pa so njihovo rabo opustili. Taki travniki se zaraščajo v grmišča in pionirske gozdove. Pognojeni travniki pa bistveno spremenijo svojo floristično sestavo, se osiromašijo
, pa divjad potrebuje lesno pašo. Vzdrževanje grmovne vegetacije ob robu pašnikov ali namensko osnovana grmišča , na katerih se divjad prehranjuje, pomeni zmanjšano objedanje preostalega gozdnega mladja. V današnjem času,
jih je največ na Primorskem, zlasti v suhih grmiščih ali ob gozdnih robovih. Na celini se najraje naseli v loke in grmišča ob vodah, denimo na Ljubljanskem barju, ob Dravi in Muri, na Goričkem in v Beli krajini.
aprila pa pride iz severne Afrike. Njegov življenjski prostor so ekstenzivni vlažni travniki, steljniki, grmišča , poplavni gozd, jarki in kanali. Gnezda koscev ležijo na tleh, pogosto sredi travnikov, v visoki travi, to so
ugotovitev je, da se zaloge lesne mase iz leta v leto povečujejo. Pomemben potencial lesne biomase so tudi grmišča , o katerih bi bilo primerno razmisliti kot o energentu. Kočevska, ki sodi v sam vrh gozdnatih občin v Sloveniji,
. Najbolj ogroženi so plazilci in metulji, najmanj vemo o netopirjih. Med habitatnimi tipi so najbolj ogroženi grmišča in travišča ter barja, močvirja in druge celinske vode, torej mokrišča.
do višine 1800 metrov. Raste ob gozdnih robovih, po senožetih in gozdnih posekah in sestavlja ponekod obsežna grmišča (leščevje).
travnike počasi preraščajo. Tako včasih najdemo vrsto C. acanthifolia subsp. utzka pravzaprav že v stadiju grmišča oziroma redkega gozda. Neredko se pojavi celo v družbi s travo Molinia arundinacea, ki označuje plitka,
rob svoje razširjenosti. Naseljuje močvirne predele, zlasti jelševo-topolove loke z bujno podrastjo pa tudi grmišča in bogato zarasla rečna obrežja ali vlažna tla. Najdemo ga celo v topolovih nasadih. Številen je denimo na
uniči življenjski prostor in gnezdišča številnih drobnih živali, ptic in divjega zajca. Še posebej so pomembna grmišča v bližini obsežnih njivskih površin.
Danci odvrnili, da je okoljevarstveni vidik za dansko državo pomembnejši. In pika. Slovenski gozdovi, jarki, grmišča , potoki in reke so polni take in drugačne pivske pločevine in plastike. Proizvajalci si elegantno umivajo roke s
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}